Különleges rendeltetésű és státuszú orosz alakulatok az első világháborúban – 9. rész

Különleges rendeltetésű és státuszú orosz alakulatok az első világháborúban – 9. rész
 
A gránátosok újjászületése, 1915-1918
Az első világháború története és a körülötte zajló kutatás jelenleg sajátos reneszánszát éli. Nem véletlenül, hiszen ennek során nem csak új, addig sohasem látott fegyverek jelentek meg a harcoló felek fegyvertárában, hanem ezek alkalmazása új harcászati megoldásokhoz vezetett, és ennek következményében, új fegyver- és csapatnemek jelentek meg, amelyek speciális vagy különleges műveletek végrehajtását szolgálták. Ide kell sorolnunk a háború második évére megdermedt frontvonalak áttörésére szolgáló különböző rohamosztagokat is, hiszen szinte minden harcoló fél alkalmazta ezeket, többé-kevésbé sikeresen. 1915 közepére a háborúban résztvevő nemzetek katonai vezetése belátta, hogy nélkülözhetetlenek a kis-létszámú speciális csapatok, amelyek képesek betörni a megerősített állásokba, illetve ismerik a lövészárok-harc minden fortélyát. Elsőként a japán Császári Haderő felállította és használta ezeket a Távol-Keleten lévő német támaszpontok bevételénél, majd a francia hadsereg kezdte el alkalmazni az ilyen ,,tisztogató alakulatokat”, elsősorban a különböző gyarmati csapatok és ,,színes” ezredek bázisán szervezték ezeket, majd velük párhuzamosan hasonló munkát kezdtek végezni a németek. Hasonló következtetésre jutott a cári vezérkar is. Könyvünk szempontjából az orosz hadsereg ,,csapásmérő” (,,udarnyiki”) egységek érdekesek, illetve ezek közvetlen elődei, a gránátos alakulatok története. 

 

1914 mintájú orosz kézigránát. Egészen az 1940-es évekig volt rendszerben. Két verziója létezett. A képen – a sima repesz-romboló. Volt egy vegyi gránát is, annak oldalán háromszög alakú jelzés volt (vagy koponya csontokkal, vagy simán egy felirattal ,,Himicseszkaja” (,,Vegyi”)
 
A gránátos csapatnem a XVII. Század második felétől több európai államban létezett. Elsődleges funkciójuk a kézigránátok, akkori szóhasználatban ,,grenadok” vagy ,,granatok”, dobása volt, de ez már a XIX. század elejére kezdte elveszíteni jelentőségét – elsősorban a lőfegyverek hatásos lőtávolságának növekedése miatt, így a gránátosok hamarosan mindössze elit gyalogsággá váltak, és ebben a funkciójukban meg is maradtak, egészen a világháború kitöréséig. Bár történtek szórványos próbálkozások a kézigránátharc felelevenítésére, például az Észak-Amerikai-polgárháborúban és az orosz-japán háború harcaiban, Port-Arthurnál, de igazi újjászületését a kézigránát már a világháború kitörése után élte.
Gránátos egyenruhája. Rekonstrukció.
Az állásháború, saját összefüggő frontvonalaival és mélyen kiépített védelmi öveivel hosszú időre lekötötte a hadseregeket, és hamar bizonyította annak szükségét, hogy különleges rohamcsoportokra van szükség, melyek különleges fegyverzettel rendelkeznek, és fegyvertárukban megtalálhatók a kézigránátok is. A Nyugati-fronton az ilyen alakulatok először a francia, német és olasz haderőknél jelentek meg, majd őket követték az angolok és az osztrák-magyar csapatok. Az orosz hadsereg ,,gránátos” és rohamosztagairól szinte alig hallott valaki nyugaton, pedig a cári hadsereg az elsők között szervezte meg az ilyen alakulatokat (nem tévesztendő össze a gyalogságnál addig is régóta létező gránátos ezredekkel!).

A már említett okokon kívül az orosz hadseregben egy másik, igen jellemzőnek mondható motivációja is volt az ilyen jellegű szervezkedésnek. ,,Annak érdekében, hogy fel lehessen használni a fegyverteleneket, akikből puskahiány miatt elegendő létszám áll rendelkezésre minden egyes hadosztálynál, megparancsolom, hogy ezekből különleges bombavető/1/ csoportokat hozzanak létre minden egyes századnál.” – olvasható az 5. hadsereg főparancsnokának 1915. október 4-én kelt №231 parancsában. Az ilyen csoportokat minden egyes században fel kellett állítani, és az állományukban maradtak, mint a század negyedik szakaszai. Ezekbe: ,,…bátor és határozott embereket kell kiválasztani, mindegyiket felfegyverezni tíz darab kézigránáttal, melyeket kényelmesen az övükre akasztanak, és szabadon választott baltákkal, illetve felszerelni őket, ha lehetőség van rá, nagy ásókkal és a drótakadályok vágására szolgáló nagy kézi ollókkal./2/”
Ez nem volt lokális eset, ugyanis a XXV. hadtest №2833 és №2838 parancsaiban világosan elmagyarázzák az állomány részére a 4. hadsereg parancsnoka által hozott döntést a gránátos alakulatok felállításáról. ,,Oktatás céljából az ezredparancsnokságok bázisán csoportokat szervezni olyan tisztek vezetésével, akiknek már van tapasztalatuk a kézigránátok harci alkalmazásában, és ezek megsegítésére kirendelni még egy helyettes tisztet/3/”. Kiképzőként műszaki (elsősorban aknász) tisztek vagy aknász katonák szolgáltak. Minden egyes ilyen csoportban volt 10-10 ember minden századtól, beleértve 1-1 altisztet vagy tizedest. ,,A gránátosok csoportjait szereljék fel karabélyokkal és revolverekkel, illetve kinzsálokkal és bebutokkal.” A fegyverek között, ezenfelül, említést tesznek megkurtított saskákról és lovassági dzsidákról (pikákról), utászkardokról és baltákról. Ezenkívül, minden egyes gránátosnak járt 7-8 db kézigránát, amiket egy vállon át, keresztben átvetett vászonzsákokban hordtak, miközben a gránátok gyutacsait vagy az övtáskában, vagy a lőszeres táskában hordták, és közvetlenül roham előtt helyezték be a gránátokba. Az ilyen málhát a 25. műszaki zászlóaljban dolgozták ki, majd erről informálták a többi frontot. A drótvágó ollót övön viselték, egy különleges bőr vagy vászontokban. A kiképzés befejeztével, 1915 decemberében, bemutató hadgyakorlatot tartottak a parancsnokság tisztjei előtt. Ezeket megfelelőnek ítélték, így a gránátosok csoportjait visszaküldték alegységeikhez azzal a feltétellel, hogy a legelső riasztásra azonnal összegyűlnek, és az ezredparancsnokságok rendelkezésére állnak.

 
Középen, ,,ködvágóban” és baltával az övében gránátos katona. Balra, szürkéskék ,,porköpenyben” altiszt
Ugyancsak 1915 végével datálható az a rendelkezés, amely előírja a gyalogsági és lövész ezredeknél az önálló, gránátos szakaszok szervezését. Ez 1915. december 13-án jelent meg a 9. hadseregnél, a №646 rendelkezésként. Ezt később titkos parancs formájában hozták a frontparancsnokok tudomására, és már ezek voltak kénytelenek – szintén nagy titoktartás közepette – rendelkezni az adott alegységek felállításáról minden egyes lövészszázad esetében. Egy-egy ilyen gránátos szakasz állt: 1 tisztből, 4 tiszthelyettesből (rajparancsnokok), és 48 legénységi állományú gránátosból. A gránátos szakaszoknak kellett részt venniük kutatásban, amit fogolyszerzés céljából hajtottak végre, ellenséges előretolt megfigyelők megsemmisítésében, minden egyes rohamban és ellenséges támadások elhárításában, illetve váratlan, illetve éjszakai rajtaütésekben az ellenséges állások ellen, pánikkeltés céljából. Ezenkívül bevetették minden olyan szakaszon, ahol az ellenség áttört és már a lövészárkokban folyt a harc.

A rendelkezés aprólékosan leírja, hogy miképpen kell dobni a kézigránátokat, különböző viszonyok között (állva, menetben, fekve, a lövészárok-megfigyelők páncélpajzsa mögül, illetve lövészárokból), és konkrét tanácsokat tartalmaz a gránátos szakaszok harcászati alkalmazásáról. Az ellenség megerősített állásai elleni támadásnál a gránátosok, kihasználva a domborzatot, a rohamozók első hulláma mögött haladnak. Amint a gyalogság elfoglalja a támadáshoz szükséges kiindulási sávot, a gránátosok előrekúsznak, kihasználva a lövészek fedező tüzét és a füstgránátok által termelt mesterséges ködöt. Megközelítve az ellenség erődített állásait, teledobálják azokat kézigránátokkal (ekkor még Novickij 5-fontos műszaki kézigránátját használták). Ezután a gránátosok egy része megtisztítja a torlaszoktól és drótakadályoktól az utat baltákkal és ollókkal, a többiek pedig gyalogsági gránátokkal árasztják el az ellenség árkait. Amennyiben a gránátharc hatásosnak bizonyul, a gránátosok betörnek az árkokba, és kiszélesítve az első vonalában keletkezett szakadást, elkezdik megtisztítani az árkokat bal és jobb irányban. Közben ismét gránátokkal verik ki az ellenálló ellenséget a lövészárkok hajlatából, futóárkokból és a fedezékekből. Az utasítás szerint a közelharcban a gránátosok baltákat alkalmaztak, vagy az ellenségtől elszedett szuronyokat, puskákat. A rendelkezés rámutatott arra, hogy amennyiben sikerül megtisztítani az ellenség árkait, akkor ezek végeit könnyű akadályokkal kell eltorlaszolni, amennyiben pedig erdőben folyik a harc, akkor fákból kell torlaszokat robbantani, és az adott szakaszokon gránátos megfigyelő csoportokat kell hagyni. Az ilyen diverzáns akciókban vagy támadásokban a gránátosok gyakran együtt tevékenykedtek a melléjük kirendelt műszaki csapatokkal, melyek biztosították az akadályok, fedezékek, bunkerek rombolásához szükséges robbanóanyagot és szakértelmet, illetve gondoskodtak az akció műszaki fedezéséről (ködgyertyák) vagy lángszórókkal füstölték ki a géppuskafészkeket.
A gránátosok szakaszai rendkívül rövid idő alatt szerveződtek és elkezdődött kiképzésük, ami lehetőséget adott a Főparancsnok vezérkari főnökének, M.V.Alekszejev gyalogsági tábornoknak arra, hogy 1915. november 16-án a következő jelentéssel forduljon a szárazföldi haderő főparancsnokához:
,,Ő Császári Felsége engedélyével, a gyalogsági és lövész ezredek állományában, a jelenlegi háború tartamára, különleges gránátos szakaszokat állítottunk fel.
Annak céljából, hogy némileg meg lehessen különböztetni a gránátos szakaszok legénységi állományát, ajánlanám a zubbonyok bal ujjára vagy kabátra való hordáshoz bevezetni egy különleges megkülönböztető jelzést, amely bíbor szövetből kivágott lángoló gránátot ábrázolna, körülbelül egy versok átmerőben.” A következő napon a jelentésen megjelent II.Miklós kézjegye: Beleegyezem/4/.

A németek és bolgárok által használt ,,Gömb-gránát”

Viszont a dolog mégsem bizonyult annyira egyszerűnek, mint ahogyan az elsőre tűnhet: már csupán amiatt, hogy az adott alakulatok szervezése a legszigorúbb titoktartás közepette zajlott, a fő intendáns hivatalban (GIU) hatalmas kavarodás támadt, miután a jelvényt jóváhagyó parancs megjelent. Könnyű elképzelni, hogy mekkora fejtörést okozott a GIU Technikai bizottságában a Főparancsnokságtól kapott rendelkezés:
,,Az elrendelt jelzésről szóló legfelsőbb rendelkezés sehol sem kerül kihirdetésre, kizárólag a frontok parancsnokságait informálják.
Az említett jelnek kísérő vázlata nem létezik. A már említettekhez kötelességemnek tartom hozzátenni, hogy mivel a gránátos szakaszok felállítása titokban lett végrehajtva, és erről még a Vezérkari Főnök parancsa által sem történt bejelentés, ezért a jel leírásának és vázlatának megjelenését a hadügyminisztériumi parancsokban nem tartom célszerűnek./5/”
Azaz, egyrészt, a Technikai bizottságnak ki kellett dolgoznia a bevezetésre kerülő jelvény vázlatait és dokumentumait, másrészt pedig teljesen érthetetlen volt, hogy mindezt hogyan is fogják a csapatok tudtára adni, mivel még a jelvény szóbeli leírása is tilos volt. A további események bizonyították, hogy a GIU ezt a problémát nem volt képes áthidalni. A frontokról érkező sok, felvilágosítást sürgető táviratot válasz nélkül hagyták. Mivel minden, ami az új alakulatokkal volt kapcsolatban a legszigorúbb államtitkot képezte, így az adott egységek új jelzésével kapcsolatos minden információ szintén titkos és nem tehető közzé. Ez volt a GIU sztereotip logikai okfejtése.
Mindennek köszönhetően, az adott kérdésben a döntés a hadseregek parancsnokságaira lett bízva, akiknek saját maguknak kellett eldönteniük, majd parancsba adniuk (hol szintén titkos parancs által, hol pedig rendes, napiparancs útján) a megkülönböztető jelzések formáját és viselési rendjét. Sok esetben, elsősorban azután, miután 1916-tól megjelentek a Keleti-fronton is a német rohamosztagok, részben átvették ezek koponyás jelvényeit, azokat némileg átalakítva. Így, például, rendkívül népszerű lett a csapatoknál a fémből készült gránátos jelvény, amely egy koponyából állt, alatta keresztbe tett kézigránáttal és buzogánnyal. Viszont az egyik, eredeti rendelet által előírt jelvény rendszeresítésének és alkalmazásának történetét meglehetősen jól ismerjük, elsősorban a fellelhető dokumentumoknak köszönhetően.
Novickij műszaki kézigránátja. A zsinórokon lógó kampók a szögesdrótba akadtak bele.
 

A Különleges hadsereg parancsnokságán, 1917 márciusának végén, szerveztek egy gránátos iskolát, melyben a hadsereg számára kiképzőket képeztek. Májusban végzett az első kurzus, amit hadgyakorlat követett, ami a hadsereg főparancsnokának, V.P.Balujev gyalogsági tábornok jelenlétében zajlott. A tábornok nagyon elégedett volt a látottakkal, így az 1917. május 11-én kelt №461/68 parancsában elrendelte egy külön jelvény viselését mindazok számára, akik befejezték a tanfolyamot, ami egy lángoló gránátot ábrázolt, és amit a bal kabátujjon kellett viselni, könyökhajlat fölött. A jelvények méretei nem voltak megadva, de valószínűleg életnagyságban voltak megadva a parancshoz mellékelt vázlaton. A jelvények három kategóriát képeztek: a kiképző tisztek számára, a kiképző katonák számára, és a legénységi állomány azon tagjainak, akik befejezték az iskolát, de nem kapták meg az oktatói minősítést. A kiképző tisztek számára a gránát lángnyelvei a váll-lapok szövetének színét követték (málnaszínűek – lövész alakulatok, vörös – a gárda lövészei, illetve a gyaloghadosztályok első dandárjai, kék – a gyalogsági hadosztályok második dandárja, sárga – a gárda gránátos ezredei); a gránát – fekete bársony; a gránáton lévő kereszt – az ezred egyenruha szerelékének paszományszínével megegyező (ezüst vagy arany). A kiképző katonák számára: a gránát és lángok ugyan azok, mint a tiszteknél, a kereszt – a szerelék színeivel megegyező vászon vagy szövet (fehér vagy sárga). A gránátos katonák számára – egy teljes gránát lángokkal, egy darabban, a váll-lapok színével megegyező szövetből.

Első világháború során kiadott orosz technikai utasítások és oktatókönyvek (kézigránát-harc). Magángyűjtemény.
Érdekes, hogy a 11. hadseregnél később bevezetett jelvények esetében (№647 parancs, 1917. szeptember 23) a gránátok színe egységesen pirosnak van megadva, miközben a gránátok formája, mérete vagy leírása teljesen hiányzik, miközben maga a megkülönböztető jelzés igen jelentősen eltér attól, amit a Különleges hadseregnél vezettek be.
A kiképzőiskoláról egy kicsivel bővebben is értekezhetünk. A Különleges hadseregnél 1917. március 23-án kelt №313/47 parancs mellékletében (,,Rendelkezés a gránátosok iskolájáról”) olvasható, hogy oda a következő tanulókat küldtek: ,,Tiszteket – egyet-egyet a gyalogság dandárjaitól, illetve egyet-egyet a lovassági hadosztályok lövészezredeitől. Katonák – egyet-egyet a gyalogság zászlóaljaitól, illetve egyet-egyet a lovassági ezredek lövészszázadaitól./6/” Az oktatási program a következőkből állt: a ,,diákok” elsajátították az orosz és külföldi kézigránátok minden fajtáját, ami rendszeresítve volt (és ez nem volt éppen elhanyagolható mennyiség). Ezenkívül megtanították nekik a nehéz és könnyű, raj-géppuskák, bombavetők és aknavetők kezelését. A gyakorlati oktatásnál megkövetelték a kézigránátok pontos célba dobását az iskola lőterén, méghozzá különböző testhelyzetből – állva, térdről és fekvő helyzetből. Az iskola első turnusa után, a Különleges hadsereg már említett №461/68 parancsában, említést tesznek arról, hogy célszerűnek tartják az oktatási keret kiszélesítését, illetve az adott, igen fontos katonai szakmát elsajátító tanulók számának növelését, minek céljából elrendelik két iskola felállítását: ,,egyet a hadsereg jobb szárnyán lévő, a másikat pedig a hadsereg bal szárnyán található hadtestek számára.” Az új iskolák az Északi és Déli neveket kapták. Nem sokkal ezután hasonló iskola jelent meg a 11. hadsereg parancsnokságának bázisán (a Délnyugati-front №841 parancsa, 1917. június 28). Az iskoláknak el kellett látniuk az oktatási folyamatot: a Különleges-hadseregnél – a megnevezett és az 1. hadsereg alakulatainál; a 11. hadseregnél lévő iskoláknak pedig – a megnevezett és 7. hadsereg egységeinél.
November elején, miután a 11. hadsereg 1. gránátos kiképző iskola kibocsátotta első növendékeit, a hadsereg parancsnoka, M.N.Promtov tábornok, ajánlotta hasonló iskolák szervezését közvetlenül a hadtesteknél, majd később a hadosztályoknál és hadserege ezredeinél, hogy végeredményben minden egyes ezredben legyen egy szakasznyi gránátos kiképző, 40-50 fővel (№739, 1917. november 7), de a bolsevik forradalom miatt ezek a tervek már nem valósulhattak meg.
Lábjegyzetek:

 

/1/ Abban az időben a kézigránátot vagy kézzel dobható robbanó szerkezeteket gyakran nevezték ,,bombának” vagy ,,kézi bombának” is.
/2/ РГВИА. – ф.499, оп. 13, д. 1140,л. 23-24.
/3/ РГВИА. – ф.2602, оп. 2, д. 524.
/4/ РГВИА. – ф.2602, оп. 2, д. 859.
/5/ РГВИА. – ф.2798, оп. 1, д. 1, л. 30.
/6/ Приложение к приказу №313/47 по Особой армии: ,,Распоряжение об организации гренадерских школ и курсов”. 1917.

Hozzászólások

comments